Informācija par darba samaksu

Lai nodrošinātu VSIA  „Dailes teātris" funkciju veikšanu teātra valde sagatavo un apstiprina teātra organizatorisko struktūru un amatu un algu sarakstu.

Darba samaksas sistēmu teātrī veido balstoties uz LR Darba likumu, Atlīdzības likuma normām, LR Kultūras ministrijas izdotajiem rīkojumiem par valdes locekļa atlīdzību, kā arī Teātra iekšējiem normatīvajiem aktiem.  Mēneša daba alga tiek apstiprināta personāla, amatu un algu sarakstā, ko valde pārskata un apstiprina ne retāk, kā divas reizes gadā. Darba algas lielums katram amatam tiek noteikts ņemot vērā šādus kritērijus:

  • citu līdzīgu amatu vērtību attiecīgajā nozarē valstī;
  • veicamo pienākumu saturs un atbildības pakāpe;
  • darbinieka profesionālā kvalifikācija un darba pieredze;
  • apstiprinātais Teātra budžets kārtējam gadam.

Darba alga sadalījumā pa amatu grupām

Amatu kategorija/grupa

Vienību skaits

Atbildības sfēra

Darba algas apmērs

Minimālais (eiro)

Maksimālais

(eiro)

Vadība

5

Teātra stratēģiskā darbības analīze, plānošana. Teātra ikdienas procesu vadīšana, kontrole.

1350.00

1580.00

Administrācija

4

Teātra administratīvo funkciju izpildes nodrošināšana.

530.00

980.00

Mākslinieciskais personāls, t.sk. aktieri

52

Jauniestudējumu sagatavošana, repertuāra izrāžu mākslinieciskais izpildījums.

380.00

1200.00

Finanšu administrēšana

2

Ikdienas finanšu operāciju nodrošināšana

1000.00

1050.00

Mārketings, reklāma

24

Izrāžu reklāmas, pārdošanas  kampaņu plānošana, realizēšana, kontrole.

380.00

900.00

Tehniskais personāls

93

jauniestudējumu dekorāciju, kostīmu ražošana; repertuāra izrāžu tehniskā apkalpošana

380.00

900.00

Ēkas ekspluatācija

47

Ēkas, tās infrastruktūras uzturēšana, apkalpošana, uzkopšana, ugunsdrošības, caurlaižu režīma nodrošināšana

380.00

870.00

 

Informācija par darba samaksas mainīgo daļu.

Darba samaksas mainīgo daļu veido:

-           piemaksa par darba intensitāti kārtējā mēnesī, ņemot vērā katra darbinieka nodarbinātību; piemaksas apmērs un piešķiršanas pamatojums noteikts Teātra iekšējos normatīvajos aktos;

-          piemaksa par darbu nakts un virsstundās, kā arī par darbu brīvdienā un/vai svētku dienā; pamatojums un apmērs - Darba likuma normas;

-          piemaksa par darba līgumā neparedzētā darba veikšanu; apmēru un pamatojumu ierosina tiešais darba vadītājs, apstiprina valdes loceklis;

-          piemaksa par prombūtnē esošā darbinieka aizvietošanu - līdz 30% no attiecīgā darbinieka darba algas;

-          prēmija, kā motivējošs, stimulējošs un darba rezultātus novērtējošs instruments; pamatojumu un apmēru izskata valdes loceklis pēc nodaļu vadītāju ierosinājuma izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

 

Informācija par sociālajām garantijām.

 

1.       Darba devējs izmaksā materiālo pabalstu darbinieka tuvinieka (vecāka, laulātā, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa, kas bijis darbinieka apgādībā) nāves gadījumā. Pabalsta apmērs tiek noteikts teātra iekšējos normatīvajos aktos.

2.       Darba devējs atlīdzina maksu par darbinieku kvalifikācijas pilnveidi - kursu, semināru utml. apmeklēšana ar mērķi uzturēt vai paaugstināt ieņemamajam amatam atbilstošu kvalifikāciju. Atlīdzības piešķiršanas pamatojums un apmērs tiek saskaņots ar darba devēju, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

3.       Veselības apdrošināšanas polises tiek iegādātas ar darbinieku līdz maksājumu. Darba tiesiskajām attiecībām izbeidzoties, darbinieks atmaksā darba devēja daļas atlikumu vai atdod polisi darba devējam un tiek izslēgts no apdrošināmo personu saraksta.

4.       Darbinieki, kas strādā paaugstinātās bīstamības apstākļos - darbs augstumos, darbs ar elektroierīcēm utml. - tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem. Apdrošināmo sarakstu sagatavo darba aizsardzības speciālists un apstiprina valdes loceklis. Darba tiesiskajām attiecībām izbeidzoties, darbinieks tiek izslēgts no apdrošināmo saraksta.